Home Общи условия

Общи условия за цифрова телевизия

Общи условия за взаимоотношенията между „АЙ ПИ ЕМ ТИ” ООД и потребителите на услугата “Цифрова телевизия”

В съответствие с Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

(изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14.01.2014)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 225 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и въз основа на подадено уведомление по реда на Глава пета на ЗЕС за предоставяне на телевизия по технология IPTV от страна на „АЙ ПИ ЕМ ТИ” ООД, наричано по-долу за краткост ОПЕРАТОР,със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. "Шумен"№ 13, офис № 24 с Единен идентификационен код (ЕИК): BG202584196.

Чл.2. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на АЙ ПИ ЕМ ТИ   ООД с потребителите на предоставяната услуга „ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”,описана в раздел ІІI по-долу и наричана в настоящите Общи условия за краткост „Услугата” и/или “IPTV”. Взаимоотношенията между ОПЕРАТОРЪТ и носителите на авторски и сродни на авторските права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права върху произведения, които се разпространяват чрез услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, както и взаимоотношенията между ОПЕРАТОРЪТ и правоносителите по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), чиито програми се разпространяват чрез ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, касаещи техническите и финансови условия, авторските и сродните им права за разпространяване на програмите им, се уреждат в отделни индивидуални договори между ОПЕРАТОРА и всеки един телевизионен оператор и не са обект на настоящите Общи условия.

Чл.3.Определения

· 1.Потребител на ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ или „ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което сключи писмен договор за предоставяне на услуги с ОПЕРАТОРА.

· 2."Крайно устройство" е крайно електронно съобщително устройство за интерактивни цифрови телевизионни услуги с оценено съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, предоставено от ОПЕРАТОРА за целите на ползване на Услугата, в съответствие с уговорките на индивидуалния договор. Крайното устройство е предназначено само за ползване на услугата IPTV .

· 3. „Оборудване” е Крайното устройство, както и останалото оборудване, предоставено от ОПЕРАТОРА за целите на ползване на Услугата.

· 4. „Портал на Услугата” е визуалното представяне на функциите и възможностите на услугата IPTV на телевизионния приемник на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.4. Настоящите Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Условия различни от тези, предвидени в Общите условия могат да бъдат уговорени в Индивидуалните договори или в допълнителни писмени споразумения към тях, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ II

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

Чл.5. Договорът влиза в сила незабавно, предвид факта, че ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Крайни устройства, както и поради това, че услугите по договора са свързани с ползване на Крайно устройство, предоставено от ОПЕРАТОРА. В случаите на продажба от разстояние се прилага редът,предвиден в Закона за защита на потребителите.

Чл.6. Сключените Договори за услуги, в които е определен срок за предоставяне на услугите, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на Договора той се преобразува в безсрочен.

Чл.7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват  Договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключат и Договор за услуги със срок от една година. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.

(1) При сключване на индивидуален Договор за услуги лицата се идентифицират както следва:

· 1.Физически лица - български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, номер, дата и място на издаване на документа, постоянен или настоящ адрес на територията на Република България, нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, в случай, че договорът се сключва от трето упълномощено лице.

· 2. Юридическите лица : Удостоверение за актуално състояние или извлечение от търговския регистър, единен идентификационен код (ЕИК), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице и валиден документ за самоличност на представителя съответно на упълномощеното лице,седалище и адрес на управление,трите имена на представляващия.

· 3. При сключване на Договор с пълномощник се изисква представяне на пълномощно при спазване на следните условия: Приемат се нотариално заверени пълномощни. Пълномощното се представя в оригинал и ако съдържа упълномощаване само за конкретно  правно действие, остава на разположение на ОПЕРАТОРА. Ако съдържа упълномощаване за по-широк кръг от юридически действия, при ОПЕРАТОРА остава заверено копие. В случай, че се представя пълномощно от чужденец, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод .

(2). ОПЕРАТОРЪТ може да изисква и други документи от насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство и тези Общи условия.

(3). ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора за услуги, на трети лица без изрично писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.

(4). ОПЕРАТОРЪТ има право да упълномощава трети лица да сключват от негово име Договори за услуги с ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИ по Договорите за услуги от негово име.

(5).ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже сключването на Договор за услуги, свързване на ПОТРЕБИТЕЛ към мрежата или възстановяване на спрян достъп на ПОТРЕБИТЕЛ до Услугата, когато:

· 1.Не бъдат предостави данни, изисквани от ОПЕРАТОРЪТ и/или ПОТРЕБИТЕЛЯ не предоставя на ОПЕРАТОРА необходимите документи за сключване на Договор;

· 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има просрочени задължения или други нарушения по същия или друг договор, сключен с ОПЕРАТОРА;

· 3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал или е допуснал да бъдат използвани оборудване , части от оборудване или услуги по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

· 4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил или е направил опит да получи от ОПЕРАТОРА услуги или Крайно устройство по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

· 5. При липса на техническа възможност за предоставяне на услуги.

РАЗДЕЛ III

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП

Чл.8. Услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ( IPTV ) се предоставя посредством мрежа за пренос на данни , изградена от ОПЕРАТОРА и предоставяна, съгласно изискванията на ЗЕС и действащото българско законодателство.

Чл.9. Услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ включва предоставяне на Оборудване от страна на ОПЕРАТОРА, както и предоставяне на съвкупност от услуги, включващи телевизионни, интерактивни и други услуги, определени от ОПЕРАТОРА по съдържание, както и по отношение на периода на предлагане. Услугата осигурява на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до телевизия по технология IPTV и може да осигурява достъп до допълнителни услуги, включително:

(1) Достъп до телевизия, включително приемане на телевизионни програми със стандартна резолюция, телевизионни канали с висока резолюция, подреждане на телевизионните канали според предпочитанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, преглед на телевизионни програми по категории;

(2) Достъп до телевизионни предавания на запис, при наличие на технически сигнал за начало/ край на предаване и рекламен блок от съответния телевизионен оператор. В случай, че липсва сигнализация от определен телевизионен оператор, записите се извършват съобразно програмата, обявена от съответния оператор предварително;

(3) Достъп до аудио-визуални произведения по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(4) Възможност за отделяне на предпочитани от ПОТРЕБИТЕЛЯ предавания в отделна категория;

(5) Възможност за възпроизвеждане на аудио-визуални произведения от компютър на телевизионен приемник, при наличие на възможност и инсталиран за целта специфичен софтуер;

(6) Достъп до допълнителни услуги.

(7) На един ПОТРЕБИТЕЛ, могат да се предоставят не повече от три Крайни устройства и свързано оборудване за ползване на Услугата на различни телевизионни приемници.

Чл.10. Осигуряване на достъп до Услугата се извършва след най-малко 7 (седем) работни дни след сключване на Договор за услуги, като срокът не може да надвишава 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на сключване на Договор за услуги.

Чл.11.ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения Договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 24 часа от датата на първоначалното включване.

Чл.12. За начало на използване на услугите се счита датата на подписване на Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.13. Подписването на Договорът означава, че страните са запознати и приемат Общите условия валидни към момента на неговото подписване.

Чл.14. В случай, че се установи обективна невъзможност за осигуряване на достъп до Мрежата или достъп до Услугата на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, подписаният Договор за услуги се прекратява, като платените предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми му се възстановяват в срок до 10 (десет) работни дни.

Чл.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава на определената при сключване на Договора дата и час за първоначално свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата да присъства на адреса, посочен в Договора за услуги или да осигури свой представител (пълнолетно дееспособно лице, което присъства при извършване на първоначалното свързване и осигуряване на достъп до Услугата, и може да укаже мястото на инсталиране на Крайното устройство), както и да подпише Констативен протокол.

РАЗДЕЛ IV

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.16. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възнаграждение за предоставяните от него услуги, както следва:

(1) Еднократна такса за първоначално включване и активиране на услугите (такса за активиране), за които е сключен Договорът. Таксата се заплаща при сключване на Договора. При прекратяването на Договора за услуги, независимо от основанието за това, първоначалната цена за свързване не се възстановява, след като веднъж вече е извършено свързване към Мрежата;

(2) Месечна абонаментна такса за ползването на услугите (месечна такса) се предплаща от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Услугата ежемесечно по ценоразпис на Услугата IPTV, съобразно избрания Потребителски план и/или съответните услуги. Предплатената месечна цена не подлежи на възстановяване.Първата месечна абонаментна такса се заплаща при сключване на Договор за услуги и се дължи за първия пълен месечен период на таксуване, следващ датата на осъществяване на първоначално свързване и осигуряване на достъп до услугата. Месечната абонаментна такса, дължима за последния месец на ползване на Услугата се заплаща в пълен размер, независимо от продължителността на ползване на Услугата през него;

(3) Възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга, такси за предоставени разпечатки във връзка с ползването на услугата, и други изрично уговорени в Договора възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се уговарят в индвивидуалния Договор между страните .

Чл.17. Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащия ценоразпис на Услугата.

Чл.18. Месечните такси, които се заплащат съобразно реализираното потребление на допълнителни услуги през предходния месец,се заплащат заедно с месечната абонаментна цена за месеца, следващ месеца, през който са ползвани услугите.

Чл.19. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.

Чл.20. ОПЕРАТОРЪТ публикува цените на Услугата на страницата си в интернет на адрес www.pronet.bg .

Чл.21. ОПЕРАТОРЪТ има право да предлага намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на пакети от услуга(и) на две или повече услуги, включително услуги, които не попадат в обхвата на Услугата IPTV.

Чл.22. Начин на плащане на услугите:

· 1.В брой, в офисите на ОПЕРАТОРЪТ, посочени в Договора;

· 2. По банков път по уговорена в Договора банкова сметка;

· 3. По друг начин , упоменат в Договора;

Чл.23. Санкции при неуредени плащания:

(1)ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на 0,5% от просрочените суми дневно от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми ;

(2)В случай на частично или цялостно неизплащане на указана в издадена фактура сума в срока за плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи лихва  в размер на 10% годишно за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване и за събиране на дължимите от него суми;

(3)ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица, както и за разходи, направени при посещение на Технически екип, в случаите, когато се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил действия в нарушение на настоящите Общи условия, включително в случаите на отстраняване на повреди в предоставено от ОПЕРАТОРА Крайно устройство или друго оборудване в противоречие с разпоредбите наОбщите условия.

(4) В случай, че неизплащането на сумите продължи след изтичане срока за плащане, ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата и/или да прекрати Договора за услуги.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и Договора за услуги.

Чл.25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност за сключване на договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години.

Чл.26. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключат договор за услуги със срок от една година.

Чл.27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да даде съгласието си да получава чрез мрежите на ОПЕРАТОРА повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска преместването на ползването на Услугата на нов адрес,със съгласието на ОПЕРАТОРА и при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугата на новия адрес, като заплати допълнителна цена за инсталиране.Възможно е наличие на ограничена техническа възможност, при което някои видове допълнителни услуги или съдържание, които са били ползвани до момента на преместването да не са достъпни на новия адрес. В такъв случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви друг пакет или да прекрати услугата.В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да прекрати ползването на Услугата поради промяна на адреса си, той е длъжен да заплати всички задължения, включително неустойки във връзка с едностранно предсрочно прекратяване на Договора.

Чл.29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска мигриране от един вид Услуга към друг.Освен когато индивидуалния Договор предвижда различен ред, ПОТРЕБИТЕЛИ,които желаят да мигрират от един IPTV пакет към друг, могат да го направят само веднъж в рамките на един отчетен период.ОПЕРАТОРЪТ се съгласява да предостави избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ  нов вид Услуга, в случаите когато това е възможно, както и когато липсват ограничения по действащ Договор за ползване на Услугата.При мигриране от един към друг вид Услуга, според случая и съгласно действащата ценова листа, на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъда поискана допълнителна еднократна цена, според спецификация на услугите и ценова листа.

РАЗДЕЛ VI

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за услуги.

Чл.31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да съобщава в писмена форма на ОПЕРАТОРА всяка промяна в наименованието, адреса си или адреса на ползване на услугата IPTV, или в други регистрационни и идентификационни данни, както и да предостави съответните доказателства, удостоверяващи промяната.

Чл.32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен при ползване на Услугата да използва единствено Оборудването, предоставено от ОПЕРАТОРА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Крайни устройства, които не са предоставени от ОПЕРАТОРА и причинява смущения в действието на Мрежата, той отговаря за щетите, причинени на ОПЕРАТОРА и на трети лица.В случаите по предходното изречение ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за влошено качество на обслужване, както и за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негово имущество.

Чл.33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички услуги, свързани с ползването на Услугата, съгласно Договора за услуги.

Чл.34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да ползва Оборудването и Услугата по начин, който да не причинява смущения във функционирането на Мрежата, като следва да ги използва само съобразно тяхното предназначение и единствено за целите, за които са му предоставени.

Чл.35. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да ползва Услугата по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и/или не възпрепятства предоставянето на Услугата от ОПЕРАТОРА на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите.

Чл.36. При загуба, кражба или повреда на Крайни устройства и/или друга част от Оборудването, независимо от местонахождението си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА. В случай на загуба, кражба или повреда, когато тази повреда се дължи на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на стойността на устройството.

Чл.37. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не допуска възможност непълнолетни и малолетни лица да имат достъп до програми, чието съдържание е указано като неподходящо за съответната възрастова група.

Чл.38. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички указания на ОПЕРАТОРА, свързани с правилната експлоатация и безопасното използване на Оборудването, което му предоставено.

Чл.39. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ОПЕРАТОРА за всякакви повреди и посегателства, причинени на предоставеното му Оборудване.

Чл.40. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ОПЕРАТОРА в случаите, когато Услугата е неналична или с влошено качество.

Чл.41. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да отстранява сам или да допуска трети лица да отстраняват повреди по Крайни устройства.

Чл.42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, с които в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, както и на останалото действащо законодателство, нарушава законни права и интереси на ОПЕРАТОРА или на трети лица, включително, но без да се ограничава до възпроизвеждането на произведения; разпространението сред неограничен брой лица на произведения, публичното представяне на произведения и други, освен ако изрично не е уговорено друго.

Чл.43. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да ползва и съхранява предоставеното му Оборудване с грижата на добър стопанин.

Чл.44. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното му Оборудване в 3 /тридневен/ срок от прекратяване на Договора за услуги.

Чл.45. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва Услугата с цел извличане на печалба за себе си или за трети лица.

РАЗДЕЛ VII

ПРАВА НА ОПЕРАТОРЪТ

Чл.46. ОПЕРАТОРЪТ има право да получава в срок всички дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми за ползването на Услугата и предоставените други услуги.

Чл.47. За целите на изграждането или поддържането на Мрежата ОПЕРАТОРЪТ има право временно, за възможно най-кратък срок, да преустановява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата.

Чл.48. Да откаже достъп до ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ;

Чл.49. Да предостави достъп само до част от услугите, включени в ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ;

Чл.50. ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява или изпраща повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал съгласието си да получава такива повиквания, съобщения или електронна поща чрез мрежите. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.51. ОПЕРАТОРЪТ може да използва данните, без наличие на предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, получени при търговска сделка, чрез които може да бъде осъществен контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти или услуги, като в този случай на ПОТРЕБИТЕЛЯ се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин:

Ø да изрази несъгласие в момента на сключване на сделката или

Ø да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

Чл.52. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица -администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел събиране на вземания, дължими за ползване на Услугата и/или за целите на предоставяне на Услугата.

Чл.53. ОПЕРАТОРЪТ има право да ползва електронни съобщителни мрежи, собственост на други предприятия, за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Чл.54. ОПЕРАТОРЪТ има право да спира предоставянето на Услугата на ПОТРЕБИТЕЛ в случай, че същият нарушава свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, като предоставянето й се възобновява след отстраняване на нарушението, а в случай, че нарушението не бъде отстранено ОПЕРАТОРА има право да прекрати Договора за услуги. Предплатените от потребителите такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата, не подлежат на възстановяване.

Чл.55. При забава на ПОТРЕБИТЕЛ, свързана със заплащане на дължима цена, ОПЕРАТОРЪТ има право да изисква заплащане на дължимата сума заедно с лихва в размер на 10% годишно за всеки ден забава.

Чл.56. ОПЕРАТОРЪТ притежава право на собственост върху Оборудването.

Чл.57. ОПЕРАТОРЪТ има право да прави промени в технологията на предоставяне на Услугата и да променя обхвата на предоставяните услуги, както и броя и вида на излъчваните програми, структурата на пакетите с канали и разположението на каналите в пакетите.

Чл.58. ОПЕРАТОРЪТ или оправомощени лица имат право на достъп след отправяне на искане до ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в които се ползва Услугата, за целите на отстраняване на възникнали повреди или влошено качество на ползване на Услугата. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури необходимия достъп след отправено искане от страна на ОПЕРАТОРЪТ, ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неналичието на Услугата или влошеното й качество.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРЪТ

Чл.59. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигурява качествена Услуга в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изискванията за електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност.

Чл.60. ОПЕРАТОРЪТ осигурява в най-краткия практически възможен срок отстраняване на повредите в Мрежата.

Чл.61. В случай на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на Мрежата,ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да информира предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в засегнатия район включително и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на Услугата, по начин, който е максимално достъпен.

Чл.62. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:

(1) Да обявяви номер/а, на които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, както и при оплаквания или въпроси;

(2) Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменение на настоящите Общи условия в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила, и ги предостави на видно място в обектите си.

(3) Да уведомява крайните ПОТРЕБИТЕЛИ не по-късно от един месец от изтичане на срока на Индивидуалните договори с тях.

РАЗДЕЛ IX

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.63. ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за виновно причинените вреди настъпили в резултат от противоправно поведение на съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на Услугата.

Чл.64. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

(1) Прекъсване или влошаване на качеството на Услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон и в случаите на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на Мрежата;

(2) Претенции на трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка или по повод ползваната Услуга;

(3) Вреди причинени от инсталирани крайни устройства или оборудване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са предоставени от ОПЕРАТОРЪТ;

(4) Повреди, причинени от устройства или съоръжения, свързани след Крайните устройства;

(5) Вреди и повреди, причинени от осъществяване на първоначално свързване и осигуряване на достъп до Услугата от самия ПОТРЕБИТЕЛ, както и вреди и повреди,причинени от осъществяване на първоначално свързване и осигуряване на достъп до Услугата или отстраняване на повреди в Крайните устройства, извършени в нарушения на настоящите Общи условия.

Чл.65. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за виновно причинени вреди на Мрежата, в резултат от включване на Крайни устройства, които не са предоставени от ОПЕРАТОРА.

Чл.66. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и сключения Договор за услуги и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за кражба или загуба на Крайни устройства, както и в случаите на повреда, дължаща се на причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря.

Чл.67. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица, както и за разходи, направени при посещение на Технически екип, в случаите, когато се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил действия в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл.68. ОПЕРАТОРЪТ отговаря за причинените на ПОТРЕБИТЕЛЯТ вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията си по Общите условия, сключения Договор за услуги и за пропуснати ползи по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл.69. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на програмите, които се излъчват чрез Услугата, както и за временното им или постоянно прекъсване, или за промени в часовото разпределение на програмите.

Чл.70. В случаите, предвидени в настоящите Общи условия или в Договора за услуги, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставеното му Оборудване, или в случай че в тридневен срок това задължение не бъде изпълнено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на стойността на Оборудването,съгласно подписан Констативен протокол. Същата неустойка се дължи и когато предоставеното Оборудване погине изцяло или частично или бъде трайно увредено поради действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са в противоречие с настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ X

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР И СПИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА

Чл.71. Действието на Договора за услуги в рамките на първоначалния му срок може да бъде прекратено едностранно от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, само след заплащане на всички дължими суми, включително неустойки за предсрочно прекратяване. В случаите, когато на ПОТРЕБИТЕЛЯ е предоставено Крайно устройство за ползване, в това число Оборудване, предизвестието се счита валидно отправено, само ако в последния ден на срока на предизвестието, ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне съответното Крайно устройство в обекта, в който е подал предизвестието или ако едновременно с подаване на предизвестието, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил съответната стойност на предоставеното му Крайно устройство.

Чл.72. Действието на Договора за услуги може да бъде прекратено едностранно от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на съществени задължения по тези Общи условия, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ отправи едномесечно предизвестие до ОПЕРАТОРА. За неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на съществени задължения по смисъла на предходното изречение ще се счита неизпълнението на някое от следните задължения:

(1) Нарушаване на параметрите за качество на Услугата, определени в Договора за услуги, за повече от 5 (пет) пълни последователни дни;

(2) Неотстраняване в рамките на съществуващите технически възможности и сроковете, определени в тези Общи условия на възникналите повреди на Мрежата и използвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ Крайни устройства;

(3) Неспазване от страна на ОПЕРАТОРЪТ на времето за първоначално предоставяне на Услугата.

Чл.73. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя преценка едностранно да прекрати или временно да спре Договора за услуги в следните случаи:

(1) При неизплащане на дължимите суми след изтичане срока за плащане, както и при наличие на просрочени задължения или нарушения по друг Договор, сключен с ОПЕРАТОРА.

(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически средства за ползването на Услугата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания, или е използвал или допуснал да бъдат използвани Оборудването или Услугата за незаконни цели.

(3) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил или е направил опит да получи или използва Услугата или Оборудването чрез незаконни средства от ОПЕРАТОРА.

(4) При системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, въпреки изричното му уведомяване от страна на ОПЕРАТОРА. Системно нарушение по смисъла на предходното изречение означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по Договора за услуги, допуснато три или повече пъти в продължение на 1 (една) година.

(5) Когато са налице достатъчно основания да се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Услугата с цел реализиране на печалба за себе си и/или за трети лица без изричното писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.

(6) При увреждане на предоставеното на ПОТРЕБИТЕЛЯ Оборудване.

Чл.74. ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати едностранно с 1 (едно) месечно писмено предизвестие Договора за услуги при прекратяване на предоставянето на цялата Услуга или на част от услугите, включени в обхвата й в съответствие с търговската политика на дружеството.

Чл.75. ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да прекрати действието на Договор без предизвестие или да дерогира някои от неговите клаузи, в следните случаи:

(1).С акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на всички услуги, някоя услуга или на част от нея;

(2). Бъдат променени с нормативен акт клаузи, условия или цени, предмет на договора между страните и настоящите Общи условия;

(3). При настъпване на форсмажорни обстоятелства;

(4). При смяна на собствеността на имота и/или в случай на смърт на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(5). При умишлено уронване на престижът на ОПЕРАТОРА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(6). ПОТРЕБИТЕЛЯТ е допуснал да стане достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора;

(7). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е отстранил нарушение на някое от задълженията си, след като е бил поканен да стори това или при повторно извършване на същото нарушение от негова страна.

Чл.76. ОПЕРАТОРЪТ има право да спре достъп до Услугата, след предварителното уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в подходящ срок и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба или сигнал срещу ПОТРЕБИТЕЛ за извършени неправомерни действия.Достъпът  до Услугата се спира до изясняване на обстоятелствата по жалбата.

РАЗДЕЛ ХI

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И МОЛБИ

Чл.77. Адресираните до ОПЕРАТОРЪТ предложения, жалби и молби се разглеждат и решават не по-късно от 1 (един) месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.

Чл.78. Подаването на жалба , свързана с оспорване на дължими суми, не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му да заплати цялата сума съгласно издадена фактура.В случай на удовлетворяване на жалбата, оспорваната сума се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.79. При спазване на действащите правила за защита на лични данни ОПЕРАТОРЪТ поддържа и съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 12 (дванадесет) месеца.

РАЗДЕЛ XIІ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.80. Лична информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛЯТ и съдържаща се в базата данни на ОПЕРАТОРА не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или съгласно българските закони.

Чл.81. За предоставянето на Услугата, ОПЕРАТОРЪТ може да събира, обработва, използва и съхранява данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, необходими за предоставяне на Услугата

Чл.82. Предоставянето на Услугата не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставянето й.

Чл.83. Използването и обработката на лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на ОПЕРАТОРА, може да се осъществява само в изрично предвидените в закона случаи.

Чл.84. ОПЕРАТОРЪТ може да съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на ОПЕРАТОРА, само в изрично предвидените от закона случаи.

Чл.85. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява ОПЕРАТОРА да предоставя данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или данни необходими за изготвяне на потребителските сметки на свързани лица по смисъла на Търговския закон с оглед предоставяне на Услугата, както и на лица, с които ОПЕРАТОРА е сключил договори за техническо осигуряване и поддръжка на Услугата, включително и за целите на изготвяне на потребителските сметки и събиране на дължимите от ПОТРЕБИТЕЛ суми.

РАЗДЕЛ XIІI

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.86. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на ОПЕРАТОРЪТ или друг, предвиден в действащото законодателство ред.

Чл.87. Общите условия имат действие спрямо всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизане в сила на тези промени имат действащ Договор за услуги.Промените  на Общите условия се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

Чл.88. В срок до един месец от влизането в сила на изменение на Общите условия, направено по инициатива на ОПЕРАТОРЪТ, всеки ПОТРЕБИТЕЛ с действащ договор за услуга, който не е съгласен с Общите условия, има право да поиска прекратяване на договора си, като попълни писмено предизвестие в офисите  на ОПЕРАТОРА. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по действащ Договор за услуги, не е заявил писмено, че не приема съответните промени на Общите условия, същите се считат за приети.

(1) Прекратяването не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението за плащане на дължими към ОПЕРАТОРА суми за ползване на услуги.

Чл.89. Общите условия или измененията им се публикуват от ОПЕРАТОРЪТ на интернет страницата му,предоставят се на видно място в търговските му обекти или по друг подходящ начин в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.

РАЗДЕЛ XIV

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.90. Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение.При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на компетентен държавен орган или да отнесе спора до компетентен съд в гр.София.

РАЗДЕЛ XV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.91. ПРЕДИЗВЕСТИЯ

(1).Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в Договора.

(2). Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по Договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

Чл.92. ЗАМЕСТВАНЕ НА СТРАНА

(1). Без предварително писмено съгласие на другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или част от своите права и задължения по тези Общи условия илиДоговора за услуги. Прехвърлянето на права към свързано лице на ОПЕРАТОРА   по смисъла на Търговския закон, не изисква съгласие на другата страна.

Чл.93. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

(1). При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

(2).Настоящите Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.

Настоящите Общи условия са изменени в съответствие с Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14.01.2014) и са приети с Решение  на Общото събрание на съдружниците на АЙ ПИ ЕМ ТИ” ООД. Настоящите Общи условия влизат в сила на ....................... г.

 

Настоящите Общи условия са съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията