Home Информация Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията между „Пронет Телеком” ООД и потребителите на услугата "Достъп до интернет" , предоставяна от „Пронет Телеком” ООД,

В съответствие с Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

(изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14.01.2014)

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

Чл.1. С тези Общи условия между „Пронет Телеком” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, Столична община, р-н Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 109, наричан по-долу “ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ”, се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за територията на Република България .

Чл.2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от Договора,сключен между тях.

Чл.3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица или юридически лица, които ползват или са заявили желание да ползват предоставяните услуги,без да предоставят далекосъобщителни услуги чрез тях, сключили са индивидуален писмен Договор с ОПЕРАТОРА и са приели настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА

Чл.4. (1) ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно и в условията на трайни отношения една или няколко от следните услуги по пренос на данни: 
1.
Пренос на локален селищен трафик; 
2.
Пренос на национален трафик; 
3.
Пренос на международен Интернет трафик; 
4.
Други услуги, посочени в индивидуалния договор между страните и/или по ценова листа;

5. IP адресно пространство, DNS и всички други услуги и информация, необходими за конфигурацията и интеграцията на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ в Интернет;

6. Достъп до Интернет в реално време чрез локални частни мрежи (LAN), виртуални частни мрежи (VPN) или друга директна свързаност;

7. Пренос на данни на основата на TCP/IP протоколи в рамките на МРЕЖАТА и/или извън нея.
(2) Конкретните услуги, които ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се определят в писмен
Договор, сключен между страните.

Чл.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват Крайни далекосъобщителни устройства, закупени от ОПЕРАТОРА или от трети лица, които са съвместими с българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, публикувани в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация.

Чл.6. ОПЕРАТОРЪТможе да отдава Крайни далекосъобщителни устройства под наем или при други условия, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на допълнителен анекс към индивидуалния договор,отделен Договор за наем на оборудване или чрез клаузи към индивидуалния договор.

(1) Предоставянето от страна на ОПЕРАТОРЪТ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Крайно електронно съобщително устройство, неговият вид , технически спецификации , цена и други данни , както и инсталирането му и провеждането на обучение за работа с него от служителите на ОПЕРАТОРА, се отразяват в Констативeн протокол , ако оборудването се предоставя при активирането на услугата , подписан от двете страни.След подписването му, Констативният протокол става неразделна част от индивидуалния договор.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява Устройството, предоставено му за ползване от ОПЕРАТОРА. От момента на предаването му във владение на ПОТРЕБИТЕЛЯТ,риска от погиване на такова Устройство е за негова сметка. В случай, че то бъде повредено, унищожено или откраднато, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ОПЕРАТОРА за всички причинени вреди , включително възстановяване на стойността на Устройството, посочена в Констативния протокол.

(3) В случай че, предоставеното устройство се повреди по причини, независещи от ПОТРЕБИТЕЛЯТ,ОПЕРАТОРА се задължава да го ремонтира безплатно, или да го замени с друго, ако повредата не може да бъде отстранена. Ако такова Устройство бъде повредено по причини, зависещи от ПОТРЕБИТЕЛЯ, той дължи възнаграждение на ОПЕРАТОРА за извършения ремонт на Устройството по Ценова листа, или цената на Устройството,посочена в Констативния протокол, ако не може да бъде поправено.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не демонтира предоставено и инсталирано Крайно електронно съобщително устройство, освен след направено от него искане. Демонтиране на Крайно електронно съобщително устройство от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ,се допуска само в извънредни случаи и само след предварително направено съгласуване за това с ОПЕРАТОРА.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да подпише Констативен протокол за всеки отделен случай на инсталиране или деинсталиране на Устройство.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне на ОПЕРАТОРА предоставено му Устройство в рамките на 3 дни от датата на прекратяване на договора, в състоянието, в което му е било предадено, или да допусне служители на ОПЕРАТОРА, които да го демонтират.В противен случай той дължи неустойка в размер на единичната цена на Устройството, посочена в Констативния протокол.

(7) Когато предоставено от ОПЕРАТОРЪТ Устройство бъде заменено с друго, независимо по каква причина, между двете страни се подписва приемо-предавателен протокол, в който се отразява извършената подмяна, като се описват подробно както замененото, така и новото Устройство със съответните им идентификационни номера.

Чл.7. (1) Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и, се удостоверява/-т с подписване на Констативен протокол, установяващ съответствието на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техническите параметри, посочени в индивидуалния договор с всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и в приложенията към него. 
(2) Констативният протокол по предходната алинея определя
Крайните далекосъобщителни устройства и техническите изисквания, определени от страните като най-подходящи с оглед ползване на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга след направени съответни измервания на трасето. 
(3) Счита се, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, независимо от факта дали е подписан Констативният протокол по предходната алинея в случай, че е започнал да ползва услугата.

Чл.8.ОПЕРАТОРЪТ активира услугите съгласно сключения Договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ,в срок от 30 дни от датата на плащане на таксата за активиране на услугите по чл. 23 ,ал.1,т.1 от настоящите Общи условия.

Чл.9. В случаите,в които ОПЕРАТОРЪТ не предоставя самостоятелно посочените по-горе услуги, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията на предоставянето им.

РАЗДЕЛ III
Договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10 (1) Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.Договорът при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако абонатът изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи, когато Пронет Телеком ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Крайно устройство и/или оборудване, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на Крайно устройство, предоставено от Пронет Телеком ООД или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът, предвиден в Закона за защита на потребителите.

(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват Договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключат и Договор за услуги със срок от една година.

(3) В 7-дневния срок по ал.1, когато е приложим, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки. Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма, в офисът на ОПЕРАТОРА, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключил Договора за услуги.

(4) При сключване на индивидуален Договор за услуги, лицата се идентифицират както следва:

1. Физически лица - български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, номер, дата и място на издаване на документа, постоянен или настоящ адрес на територията на Република България, нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника,в случай, че договорът се сключва от трето упълномощено лице.

2. Юридически лица : Удостоверение за актуално състояние или извлечение от търговския регистър, единен идентификационен код (ЕИК), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице и валиден документ за самоличност на представителя,съответно на упълномощеното лице,седалище и адрес на управление,трите имена на представляващия.

3. При сключване на Договор с пълномощник се изисква представяне на пълномощно при спазване на следните условия:

Приемат се нотариално заверени пълномощни. Пълномощното се представя в оригинал и ако съдържа упълномощаване само за конкретно  правно действие, остава на разположение на ОПЕРАТОРА. Ако съдържа упълномощаване за по-широк кръг от юридически действия, при ОПЕРАТОРА остава заверено копие. В случай, че се представя пълномощно от чужденец, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод .

(5) ОПЕРАТОРЪТ може да изисква и други документи от насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство и тези Общи условия.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора, на трети лица без изрично писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.

(7) ОПЕРАТОРЪТ има право да упълномощава трети лица да сключват от негово име Договори с ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИ по Договорите от негово име.

(8) ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже сключването на Договор за услуги, свързване на ПОТРЕБИТЕЛ към мрежата или възстановяване на спрян достъп на ПОТРЕБИТЕЛ до Услугата, когато:

1. Не бъдат предостави данни, изисквани от ОПЕРАТОРЪТ и/или ПОТРЕБИТЕЛЯ не предоставя на ОПЕРАТОРА необходимите документи за сключване на Договор;

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има просрочени задължения или други нарушения по същия или друг договор, сключен с ОПЕРАТОРА;

3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал или е допуснал да бъдат използвани  оборудване , части от оборудване или услуги по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил или е направил опит да получи от ОПЕРАТОРА услуги или Крайно устройство по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

5. При липса на техническа възможност за предоставяне на услуги.

(9) Подписването на Договорът означава, че страните са запознати и приемат Общите условия, валидни към момента на неговото подписване.

Чл.11.(1) Изменение на Договорът се допуска единствено след подписване от страните на допълнително споразумение към него.

(2) Изменение на договорът може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

Чл.12.(1) ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществи първоначалното включване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към мрежата не по-късно от 10 дни от подписването на индивидуалния договор между тях и плащане на таксата за активиране на услугите, за което ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да му осигури достъп до съответните помещения. За целта,ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързването към Интернет, включително с мрежова карта и със занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация. 
(2) ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 4 часа от датата на първоначалното включване.

(3) За начало на използване на услугите се счита датата на подписване на Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ IV

Права на ОПЕРАТОРА

Чл.13. ОПЕРАТОРЪТ има право: 
(1) Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия; 
(2) Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните възнаграждения за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия; 
(3) Да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните далекосъобщителни устройства; 
(4) Да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно чл. 6 от тези Общи условия; 
(5) Да преустанови предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ
,в случай на неплащане на възнагражденията по чл. 23, ал. 1 , т. 2 в срок до 7 дни след изтичане на срока за плащане.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на преустановените услуги след изплащане назадълженията си. 
(6) Да спира предоставянето на услуги, изключва П
ОТРЕБИТЕЛЯ от мрежата и да отказва сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по чл.10, ал.8, чл. 20, т. 2, 3 ,4 и чл.28, ал.1 незабавно , след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствието на технически екип на ОПЕРАТОРА. При отказ на нарушителят да подпише протокол, същият се удостоверява с подписите на двама свидетели. 
(7) Да получава обезщетенията и неустойките, предвидени в тези Общи условия; 
(8) Да прекъсва временно предоставянето на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на мрежата си; 
(9) В предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ
Т време - на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от мрежата си; 
(10) По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество.

(12) Да ползва електронни съобщителни мрежи, собственост на други предприятия, за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

(13) Да въвежда по своя преценка технически ограничения с цел намаляване на рисковете от заразяване с вируси.

(14) След прекратяване на действието на сключеният Договор, да получи обратно комуникационно си оборудване.

(15) Да предоставя промоционални отстъпки и да променя едностранно Ценовата листа, съобразно търговската си политика или изменения в приложимото законодателство.

РАЗДЕЛ V

Задължения на ОПЕРАТОРА

Чл.14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен: 
(1) Да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

1. Безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

2. Качеството на услугите.

(2) Във връзка с изпълнение на задължението по ал. 1, ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

1. Да използва в мрежата си само технически изправни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства(ДВ, бр. 79 от 2002 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 32 от 2007 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

2. Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя така, че както при нормална работа,така и в условията на неизправност да са гарантирани защитата на околната среда, животът и здравето на хората;

3. Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;

4. Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.

5. Да осигурява техническа поддръжка на услугата посредством дежурни оператори;

6. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;

7. При по-продължителна профилактика (над един час), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугата поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като информацията се публикува на уеб сайта на ОПЕРАТОРА (http://www.pronet.bg) и по възможност се предоставя с писма, изпратени по електронна поща. Предупреждението за профилактика се публикува 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и ОПЕРАТОРЪТ не е бил своевременно уведомен;

8. При необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява писмено най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително писмено уведомяване не е необходимо, ако съдействието на ОПЕРАТОРА е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

9. Да съхранява в срок от 6 месеца информация за всички разплащания и данните, необходими за тях и при писмено поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ да му предоставя справки за извършените от него плащания;

10. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната дейност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

11. Да спазва сроковете за първоначално включване и активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл. 12 от тези Общи условия;

12. Да отстранява повредите, предизвикващи влошаване на качеството на услугите, в срок до 24 часа от получаване на уведомлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ или съгласно т. 13;

13. При повреди, възникнали по независещи от ОПЕРАТОРА и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др. срока за отстранявяне на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство;

14. Да оповести, чрез публикация на уебсайта си на адрес ( http://www.pronet.bg), както и във всичките си офиси, телефонен номер, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване .

15. Да съдейства за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като в зависимост от използваните мрежи и/или предоставяните услуги:

15.1 осигурява условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;

15.2 не осъществява електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

15.3 предоставя  възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;

15.4 уведомява, чрез публикация на уебсайта си на адрес ( http://www.pronet.bg), във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

16. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

17. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в чл.27 от тези Общи условия;

18. Да отговаря писмено на жалби, молби и предложения на ПОТРЕБИТЕЛЯ в 30 дневен срок от получаването им;

19. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12( дванадесет) месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

20. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД);

21. Да уведомява незабавно КРС за пробиви в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.

22. Да договаря и предоставя достъп до и взаимно свързване на мрежата си с тези на други предприятия, осъществяващи електронни съобщения;

23. Да спазва екологичните, устройствените и техническите изисквания при изграждане и експлоатиране на мрежата си;

24. Да създава условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронните съобщителни мрежи и/или услуги;

25. Да уведомява крайните ПОТРЕБИТЕЛИ не по-късно от един месец от изтичане на срока на Индивидуалните договори с тях.

РАЗДЕЛ VI

Отговорност на ОПЕРАТОРА

Чл.15. При забава за първоначалното включване и активирането на услугите в срока по чл.12 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0.5 % от еднократните такси за активиране на услугите, но общо не повече от 20%.Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснение.Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец.

Чл.16. За неотстранени по вина на ОПЕРАТОРА повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 5 /пет/ дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна такса, пропорционална на периода през който е ползвал услугите.Не е необходимо посочените дни да са последователни.ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления.

Чл.17.Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по чл.15 и чл.16 от тези Общи условия,се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

Чл.18.(1) Отговорността на ОПЕРАТОРА е ограничена до посочените по-горе случаи. 
(2) При всички случаи ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
(3) При всички случаи ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето на услугата или предоставянето и с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези: 
1. Извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.При планирани тестове
, ОПЕРАТОРЪТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в разумен срок преди неговото провеждане; 
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ
не изпълнява паричните или други свои задължения по договора с ОПЕРАТОРА; 
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или
Крайни далекосъобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като най-подходящи с оглед резултатите от направените измервания на трасето при подписване на Констативния протокол; 
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на ОПЕРАТОРА за ползване на услугата; 
5. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
6. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на ОПЕРАТОРА; 
7. Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на ОПЕРАТОРА
, повреди в преносната среда, включително линии на други далекосъобщителните оператори (в т.ч. БТК,ЧЕЗ и др.), неблагоприятни атмосферни условия и други;
8. Налице е неработоспособност на мрежата,преносната среда или оборудване между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е по вина на ОПЕРАТОРА; 
9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща дължими възнаграждения към телекомуникационни компании или други дружества във връзка с изграждането и поддръжката на преносната среда
;
10. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
(4) ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите от и до информационни ресурси и връзки, доколкото съществуват локални проблеми с тези ресурси и връзки или съществуват особени права за достъп до такива ресурси, както и от и до заделения интерфейс на своя рутер от и до точкатa за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, доколкото собствеността на наетите линии (преносната среда) принадлежи на трети лица – телекомуникационни компании (в т.ч. БТК
,ЧЕЗ и др.) и качеството и параметрите им са извън контрола на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите и доколкото могат да възникнат проблеми поради честотни смущения, електромагнитна пренаситеност или друго физическо въздействие ;
(5) ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето или лошото предоставяне на услугите, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ генерира свръхпотребление – постоянно натоварване на преносната среда между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ над 50% (петдесет процента) от възможното натоварване
;
(6) ОПЕРАТОРЪТ има право по всяко време без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество.

РАЗДЕЛ VII

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права: 
1. Да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия,
Договора подписан между страните и приложенията към него; 
2. Да уведомяват ОПЕРАТОРА за всички проблеми, свързани с ползването на услугите; 
3. Да искат информация и справки по телефона относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА; 
4. Да подават жалби, молби и предложения до ОПЕРАТОРА, свързани с ползването на услугата и да получават отговори по тях в срока по чл.14, т. 18 от тези Общи условия;

5. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до мрежата на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея, неспазване на условията на Обща лицензия № 217 и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА; 
6. Да прекратяват ползването на услугите по свое желание
, когато е приложимо, след подаване на двумесечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА; 
7. Да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 2 /два/ месеца, след подаване на едномесечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА .В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса за новото активиране на услугите
;
8. Да искат съдействие от ОПЕРАТОРА и да го информират за всякакви технически проблеми,възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги
.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да даде съгласието си да получава чрез мрежите на ОПЕРАТОРА повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни.Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска преместването на ползването на Услугата на нов адрес, със съгласието на ОПЕРАТОРА и при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугата на новия адрес, като заплати допълнителна цена за инсталиране.Възможно е наличие на ограничена техническа възможност, при което някои видове допълнителни услуги или съдържание, които са били ползвани до момента на преместването да не са достъпни на новия адрес. В такъв случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви друг пакет или да прекрати услугата.В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да прекрати ползването на Услугата поради промяна на адреса си, той е длъжен да заплати всички задължения, включително неустойки във връзка с едностранно предсрочно прекратяване на Договора.

РАЗДЕЛ VIII

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни: 
1. При писмено поискване от ОПЕРАТОРА да му осигуряват достъп до помещенията си, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на ОПЕРАТОРА във връзка с предоставянето на услугите; 
2. Да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия; 
3. Да предоставят на ОПЕРАТОРА или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия; 
4. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 2 и т.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица; 
5.При желание за временно преустановяване на ползването на услуги, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА един месец преди желаната дата,
като заплатят месечната абонаментна такса за месеца на предизвестието
6.Да спазват указанията,
инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на Крайните далекосъобщителни устройства; 
7. Да използват само
Крайни далекосъобщителни устройства с оценено съответствие,пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; 
8. Да не извършват каквито и да е промени в
Крайните далекосъобщителни устройства и да не включват към тях приспособления,за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА; 
9. Да не променят своя
т IP адрес и/или MAC адрес;
10. Да осъществяват връзка със сървъра на ОПЕРАТОРА с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент
;
11. Да не продават,предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица
;
12. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА възнагражднения по начин
и и в срокове за плащане,посочени в Раздел Х от тези Общи условия; 
13.Да заплащат месечните абонаментни такси по чл. 23 ал.1, т.2 от тези Общи условия
, в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество, вследствие на тяхно виновно поведение; 
14.Да заплащат дължимите суми,
независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите; 
15.Да уведомяват писмено в срок до
7 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните си данни; 
16.Да пазят доброто име и търговския
т имидж на ОПЕРАТОРА, както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му; 
17.Да приемат услугата като подпишат Констативен протокол
, след успешно завършване на съвместно проведени тестове, конкретизирани в Договора с ОПЕРАТОРА и приложенията към него; 
18.Да заплащат всички дължими възнаграждения на съответните други далекосъобщителни оператори и търговски дружества
, във връзка с изграждане и поддържане на преносната среда между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ОПЕРАТОРА;
19.При наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите,
да отстранят в най-кратък срок съответния вирус.В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема;
20.Да
не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на Договора, включително и след прекратяване на действието му; 
21.Да поддържат актуална и достоверна информация за лицата,на които предоставят достъп до собствената си компютърна мрежа както и точното време, през което се ползва достъпът
.

РАЗДЕЛ IX

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 21 (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди , причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия;
(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на 0,5% от просрочените суми дневно от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми
;

(3) В случай на частично или цялостно неизплащане на указана в издадена фактура сума в срока за плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на 10% годишно за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване и за събиране на дължимите от него суми;

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица, както и за разходи, направени при посещение на Технически екип, в случаите, когато се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил действия в нарушение на настоящите Общи условия, включително в случаите на отстраняване на повреди в предоставено от ОПЕРАТОРА Крайно устройство или друго оборудване в противоречие с разпоредбите наОбщите условия.

(5) В случай, че неизплащането на сумите продължи след изтичане срока за плащане, ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата и/или да прекрати Договора за услуги.

Чл.22. (1) ОПЕРАТОРЪТ има право да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълнение на парично задължение и забавата продължи повече от 7 дни, използват услугата в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по Договора и настоящите Общи условия;
(2) Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на ОПЕРАТОРА.За прилагане на тези мерки ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен да отправи 24 часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението.Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите възнаграждения.

РАЗДЕЛ X

Цени и условия на заплащане на услугите

Чл.23. (1) ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възнаграждение за предоставяните от него услуги, както следва: 
1. Еднократна такса за първоначално включване и активиране на услугите (такса за активиране), за които е сключен договорът. Таксата се заплаща при сключване на договора и не се връща при прекратяването му
;
2.Месечна абонаментна такса за ползването на услугите (месечна такса),
дължима авансово до последно число на месеца, предхождащ месеца на ползване на услугата.В случай, че реално дължимото от ПОТРЕБИТЕЛЯ възнаграждение за съответния месец надвишава размера на предплатената сума, то разликата се доплаща до 10-то число на следващия месец. Ако при прекратяване на действието на Договора има останало неплатено дължимо възнаграждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последното се заплаща в срок от 3 дни, считано от датата на прекратяване на договора; 3.Възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие, във връзка с ползването на предоставяната услуга, такси за предоставени разпечатки във връзка с ползването на услугата, и други изрично уговорени в договора възнаграждения.Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се уговарят в индвивидуалния договор между страните. 
(2) Месечната такса по т. 2 на предходната алинея може да варира в зависимост от вида на услугата, предоставяния информационен капацитет, реализирания
т от ПОТРЕБИТЕЛЯ трафик (изходящ и/или входящ) и други фактори съгласно уговореното в Тарифата на ОПЕРАТОРА и индивидуалния договор.

Чл.24. Всички възнаграждения и такси за предоставяне на услуги,се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата Тарифа на ОПЕРАТОРА и индивидуалния Договор.

Чл.25. Цените за предоставените услуги се заплащат: 
1. В брой, в офис
ите на ОПЕРАТОРЪТ, посочени в договора; 
2. По банков път по уговорена в договора банкова сметка;

3. По друг начин, упоменат в договора.

Чл.26. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Глава шестнадесета,Раздел I от Закона.

РАЗДЕЛ XI

Условия за прекратяване и продължаване на договора

Чл.27. (1) Договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ОПЕРАТОРА влиза в сила от момента на подписването му и има първоначален срок на действие , определен от страните съгласно чл.10 от настоящите Общи условия.Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.

(2) Договорът се прекратява преди изтичане на срока в следните случаи:

1. При взаимно съгласие, изразено писмено от страните, под формата на прекратителен протокол. С него се уреждат всички висящи отношения и парични задължения на страните;

2. Едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора. За виновно неизпълнение на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора такса с повече от 7 дни, считано от крайния срок за плащане;

(3) Освен ако не е уговорено друго в индивидуалният договор между страните, ал.1 и ал.2 не се прилагат в случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва отстъпка от цените на Услугите и/или ползва оборудване, предоставено му от ОПЕРАТОРА. В този случай Договорът се сключва за определен обвързващ страните срок,посочен в Договора за услуги и никоя от страните няма право да го прекрати едностранно, освен ако насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора или по реда на ал. 5 от този член. За виновно неизпълнение на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на плащането на дължима по договора такса с повече от 7 дни, считано от крайния срок за плащане

(4) Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯТ относно условията за продължаване.При липса на такова съгласие след изтичане на първоначалният срок на Договора той се преобразува в безсрочен. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие.

(5) В случай, че между ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен договор за предоставяне на услуги при промоционални условия, ползва отстъпка от цените и/или ползва оборудване, предоставено му от ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ желае да прекрати договора преди изтичане на първоначалния срок на действие, той следва да изпрати писмено уведомление до ОПЕРАТОРА и да заплати неустойка в размер на месечните такси, дължими до изтичане срока на договора.

(6) Независимо от другите му права, произтичащи от Договорът и/или тези Общи условия, във всеки случай на едностранно прекратяване на Договора от страна на ОПЕРАТОРА по реда на ал.2, т.2 от този член, ОПЕРАТОРЪТ ще има право да получи неустойка в размер на месечните такси, дължими до изтичане срока на договора, указан в последния като „обвързващ срок на действие”.

Чл.28. (1) ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да прекрати действието на Договор без предизвестие или да дерогира някои от неговите клаузи, в следните случаи:

1. С акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на всички услуги, някоя услуга или на част от нея;

2. Бъдат променени с нормативен акт клаузи, условия или цени, предмет на договора между страните и настоящите Общи условия;

3. При настъпване на форсмажорни обстоятелства;

4. При смяна на собствеността на имота и/или в случай на смърт на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

5. При умишлено уронване на престижът на ОПЕРАТОРА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е допуснал да стане достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на Договора;

7. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е отстранил нарушение на някое от задълженията си, след като е бил поканен да стори това или при повторно извършване на същото нарушение от негова страна.

(2) ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати едностранно с 1 (едно) месечно писмено предизвестие Договора за услуги при прекратяване на предоставянето на цялата Услуга или на част от услугите, включени в обхвата й, в съответствие с търговската политика на дружеството.

(3) ОПЕРАТОРЪТ има право да спре достъпа до Услугата, след предварителното уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в подходящ срок и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба или сигнал срещу ПОТРЕБИТЕЛ за извършени неправомерни действия. Достъпът до Услугата се спира до изясняване на обстоятелствата по жалбата.

РАЗДЕЛ XII

Решаване на спорове

Чл.29. (1) Спорове между двете страни се решават в дух на добра воля чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение.

(2) При липса на съгласие, в двумесечен срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отправи писмена жалба до КРС.

(3) Всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентен съд в град София.

РАЗДЕЛ XIII

Изменения и допълнения на Общите условия

Чл.30. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на ОПЕРАТОРЪТ или друг, предвиден в действащото законодателство ред.

Чл.31. Общите условия имат действие спрямо всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизане в сила на тези промени имат действащ  Договор за услуги. Промените на Общите условия се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

Чл.32. В срок до един месец от влизането в сила на изменение на Общите условия, направено по инициатива на ОПЕРАТОРЪТ, всеки ПОТРЕБИТЕЛ с действащ Договор за услуга, който не е съгласен с Общите условия, има право да поиска прекратяване на Договора си, като попълни писмено предизвестие в офисите  на ОПЕРАТОРА. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по действащ Договор за услуги не е заявил писмено, че не приема съответните промени на Общите условия, същите се считат за приети.

(1) Прекратяването по чл.32 не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението за плащане на дължими към ОПЕРАТОРА суми за ползване на услуги.

Чл.33. Общите условия или измененията им се публикуват от ОПЕРАТОРЪТ на страницата му в интернет и се представят на видно място в търговските му обекти или по друг подходящ начин в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.

РАЗДЕЛ XIV

Форсмажор

Чл.34. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор), за което те са уведомили насрещната страна и представят сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

РАЗДЕЛ XV

Определения

Чл.35. По смисъла на тези Общи условия:

(1) Външни причини:

1. Извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;

2. Причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.

(2) Крайно устройство – устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.

(3) Далекосъобщителна мрежа (МРЕЖАТА) - набор от електронно оборудване за приемане, предаване и пренос /препредаване/; кабелни трасета; носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимно свързани възли, линии и съоръжения и явяващи се среда за пренос на данни, в това число достъп до Интернет в реално време и до локална мрежа (LAN), чрез директна свързаност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и за предоставяне на други услуги.

(4) ПОТРЕБИТЕЛ – абонат на мрежата може да бъде всяко физическо или юридическо лице,сключило инндивидуален Договор за услуги.

(5) Абонатен контакт – накрайник, монтиран върху кабел и намиращ се на територията на имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се свързва директно с оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(6) IP адресно пространство – предоставен на ПОТРЕБИТЕЛЯ и администриран от ОПЕРАТОРА индивидуален интернет алокационен адрес (IP адрес), чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ се индивидуализира в интернет адресното пространство.

(7) DNS – (Domain Name System) система, чрез която се осъществява взаимовръзката между имената на интернет домейните и техните IP адреси.

(8) Потребителско име – уникална комбинация от символи (букви, цифри и разрешени специални знаци), чрез която се идентифицира по уникален (единствен начин) ПОТРЕБИТЕЛЯ. Потребителското име се запазва за съответния ПОТРЕБИТЕЛ, като то може да бъде избрано и присвоено на него при условие, че не е присвоено на друг ПОТРЕБИТЕЛ.

(9) Парола за достъп - тайна комбинация от символи (букви, цифри и разрешени специални знаци), която се избира и въвежда от ПОТРЕБИТЕЛЯ, която му разрешава достъп за ползване на услугите в мрежата.

(10) Цена за включване (Инсталационна такса) това е цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща, за да се изгради един абонатен контакт с цел свързване и осигуряване достъп до услугите на мрежата. Обявената от ОПЕРАТОРЪТ цена за свързване /инсталация/ се отнася за изграждане на един абонатен контакт.

(11) Месечна абонаментна такса – това е цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща за ползване на фиксираните в Договора вид и обем на услугите, за период от един календарен месец. Размерът на цената зависи от количеството данни (трафик) приети и предадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез неговият IP адрес за период от един календарен месец. Размерът на цената не се намалява, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ за съответния календарен месец е потребил по-малко трафик от заявения от него в договора.

(12) Трафик - общото количество данни приети и предадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез предоставеният му IP адрес в мрежата за период от един календарен месец.

РАЗДЕЛ XVI

Допълнителни условия

Чл.36. Предизвестия

(1).Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в Договора.

(2). Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по Договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

Чл.37. Заместване на страна

(1). Без предварително писмено съгласие на другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или част от своите права и задължения по тези Общи условия или Договора за услуги. Прехвърлянето на права към свързано лице на ОПЕРАТОРА   по смисъла на Търговския закон, не изисква съгласие на другата страна.

Чл.38. Приложимо право

(1). При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

(2).Настоящите Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.

Настоящите Общи условия са изменени  на 28.02.2014, в съответствие с Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14.01.2014).

 

Настоящите изменения влизат в сила на 01.04.2014 година

 

Допълнение към общите условия